[email protected]  
Svaki dan 0-24h       
   

Opći uvjeti korištenja

1. Uporaba Općih poslovnih uvjeta

Ovi Opći uvjeti koriste se za sve pravne, fizičke i druge osobe ili udruženja (u nastavku: korisnik), koji posjećuju i koriste internetsku stranicu Drazba.hr, koja je dostupna na linku www.drazba.hr tijekom razdoblja vrijednosti ovih Općih uvjeta poslovanja (u nastavku: internetska stranica), kojom upravlja društvo Kliker d.o.o., Pucova ulica 9, 3000 Celje (u nastavku: ponuditelj).

Uporabom internetske stranice korisnik se slaže da je u cijelosti upoznat sa i da prihvaća ove Opće poslovne uvjete. Ovi Opći poslovni uvjeti vrijede za sve sadašnje i buduće aktivnosti korisnika u svezi s ponuditeljevom internetskom ponudom i internetskim uslugama (kako naplativih, tako i neplativih) na internetskoj stranici. Ponuditelj ove Opće poslovne uvjete može bilo kada promijeniti ili dopuniti, bez prethodnog upozorenja ili obavijesti.

Ovi Opći poslovni uvjeti vrijede za čitavu internetsku stranicu, sve njene sadržaje i podstranice. Bilo koja izuzeća ili dodatni uvjeti, s obzirom na ove Opće poslovne uvjete vrijedit će samo na osnovi pismene suglasnosti ponuditelja, ugovornih odredbi ili u slučaju postojanja posebnih (poslovnih) uvjeta ponuditelja.

2. Podaci o ponuditelju i komunikacija s ponuditeljem

Ponuditelj i njegovo sjedište: Kliker storitve d.o.o. (skraćeni naziv firme: Kliker d.o.o.), Pucova ulica 9, 3000 Celje, Slovenija;

Elektronska adresa (adresa na koju korisnici mogu poslati ugovore, napomene, zahtjeve, pitanja, upite ili izjave): [email protected] - jezik komunikacije je hrvatski, slovenski ili engleski;

Matični broj: 6150829000;

Porezni broj: SI 96118121;

OIB: 39592582824;

Upis u sudski registar: Okrožni sud u Celju, Slovenija, 23. travnja 2012. godine.

3. Prava intelektualnog vlasništva

Cjelokupni sadržaj internetske stranice, bez obzira na oblik (tekst, slike, snimci, zvuci itd.) kojim je izražen, zaštićen je autorskim pravima. Imatelj svih autorskih prava u sadržaju koji je objavljen na internetskoj stranici je ponuditelj i/ili osoba koja je navedena pod dotičnim sadržajem.

Objavom sadržaja na internetskoj stranici i omogućavanjem uporabe internetske stranice ponuditelj se ne otkazuje od autorskih prava iz sadržaja internetske stranice.

Bez prethodne izričite pismene dozvole ponuditelja niti jedan sadržaj, objavljen na internetskoj stranici, ne smije biti iskorišten u drugu namjenu osim za osobno razgledavanje korisnika. Povreda ove odredbe može predstavljati kaznenu odgovornost korisnika i za posljedicu ima njegovu materijalnu odgovornost.

AuctionClicker je registrirana robna marka ponuditelja i zaštićena je sukladno nacionalnom i međunarodnom pravu. Objavom ove ili drugih robnih marki ponuditelja na internetskoj stranici i omogućavanjem uporabe internetske stranice ponuditelj se ne otkazuje nikakvih prava koja proizlaze iz ovih robnih marki. Povreda ponuditeljevih robnih marki može predstavljati kaznenu odgovornost korisnika i za posljedicu ima njegovu materijalnu odgovornost.

Korisnik izjavljuje i slaže se da sve informacije i druge tvorevine odnosno prilozi, koje bude poslao na internetsku stranicu, biti oslobođene autorskopravne zaštite, odnosno date na uporabu svima, dakle kao javno dobro (public domain) ili shareware, osim onih o kojima će se autor i ponuditelj izričito dogovoriti drukčije. Na internetsku stranicu isto tako nije dozvoljeno neautorizirano učitavati autorski zaštićene komercijalne programe.

 4. Uporaba internetske stranice

Uporaba internetskih stranica i na njoj ponuđenih usluga neobvezujuća je.

Za osiguravanje kvalitetne uporabe internetske stranice korisnik se obvezuje da će pri pristupu i uporabi usluge internetske stranice poštivati ove Opće uvjete poslovanja te sve upute i druga pravila uporabe objavljena na elektronskim stranicama internetske stranice, u priručnicima i drugim brošurama odnosno regularnim načinom.

Korisnik se obvezuje internetsku stranicu koristiti zakonito i uobičajenim načinom u skladu s namjenom (obaviještavanje javnosti o dražbenim ročištima) internetske stranice. Pritom će korisnik poštivati načela kulturnog i civiliziranog dijaloga i internetskog komuniciranja te će izbjegavati sve radnje koje posežu ili bi mogle posezati za pravima ponuditelja, drugih korisnika ili trećih osoba i/ili koje tim osobama uzrokuju ili bi mogle uzrokovati štetu ili neprijatnost, uključujući povredu nacionalnih, religioznih ili drugih osjećaja.

Ponuditelj ima isključivo pravo odlučiti hoće li objaviti korisnikove priloge i odrediti način odnosno metodu objave. Ponuditelj nije dužan obavijestiti ili obrazložiti svoje odluke o tome da neće objaviti određeni prilog korisnika. Prema svom vlastitom nahođenju ponuditelj može skratiti ili preoblikovati korisnikov prilog na bilo koji način. Ponuditelj ne osigurava trajanje objave priloga, njegovu pohranu i sigurnosne preslike. Ponuditelj nije obvezan vratiti korisniku njegov prilog.

Ako korisnik internetsku stranicu koristi suprotno odredbama ovih Općih uvjeta poslovanja, ponuditelj mu može privremeno popriječiti pristup portalu. Ako se povrede ponavljaju, ponuditelj može trajno izbrisati sve podatke podnijete sa strane korisnika u postupku registracije. Brisanjem podataka prestaje korisnikov status registriranog korisnika, kao i sva prava u svezi s njim. Prema svom vlastitom nahođenju ponuditelj može prepriječiti takvom korisniku mogućnost ponovne registracije na internetskoj stranici.

Korisnicima su dostupne tri razine uporabe internetske stranice odnosno pristupa objavljenim podacima na internetskoj stranici:

a) besplatni pristup: bez registracije i omogućava pristup samo određenim općim podacima o objavljenim održavanjima dražbi i proglasima (predmet dražbe, način prodaje i početna cijena predmeta);

b) besplatni pristup: uz registraciju i omogućava pristup samo određenim općim podacima o objavljenim dražbenim održavanjima i proglasima (predmet dražbe, način prodaje, početna cijena predmeta, datum dražbe);

c) plativ pristup: uz registraciju i kupovinu paketa, omogućava pristup svim podacima zakupljenog/ih paketa, koji se obrađuju u svezi sa objavljenim dražbenim održavanjima i proglasima, i svoj priloženoj dokumentaciji i dokumentima (na izvornom jeziku), koji su na raspolaganju, i koji su u svezi sa objavljenim dražbenim održavanjima i proglasima.

Registrirani korisnički račun na internetskoj stranici je vezan samo za jednu osobu, odnosno može ga koristiti samo jedna osoba.

5. Registrirani korisnici

Registracija nije obvezna i povezana je ili s besplatnim ili s plativim pristupom uslugama internetske stranice, tj. izborom besplatnog paketa (pristup datumima) ili kupovinom određenog/ih paketa.

6. Plativ pristup i postupak kupovine; odstranjivanje grešaka

Plativ pristup uslugama internetskih stranica moguć je na sljedeći način:

c) putem kupovine paketa

Svojstva navedena u uputama te prospektima i drugim materijalima simbolična su i neobvezujuća. Ponuditelj zadržava pravo promjene uputa, prospekata i drugih materijala.

Cjenik usluga internetske stranice određuje uprava ponuditelja i sastavni je dio ovih Općih uvjeta poslovanja. U cjeniku je određena visina pretplate, koja ovisi o broja izabranih država odnosno paketa, čija se dražbena održavanja i proglasi objavljuju na internetskoj stranici, kao i od broja dana odnosno mjeseci pristupa. Ponuditelj se obvezuje redovito objavljivati možebitne promjene u cjeniku usluge internetske stranice, i to na internetskoj adresi www.drazba.hr ili putem elektronske pošte [email protected]. Cijene su izražene u eurima i uključuju PDV. Poduzeće Kliker d.o.o. je PDV obveznik. Korisnik će biti obaviješten o konačnom iznosu plaćanja (cijeni usluga) nakon što odabere uslugu, međutim prije predaje narudžbe koja obvezuje korisnika.

Kupovina usluga (paketa) odvija se prema sljedećim koracima:

1. Za neregistrirane korisnike: Kupovini se može pristupiti već pri registraciji na internetskoj stranici. Korisnik pristupa registracijskoj stranici klikom na sljedeće linkove ili gumbe:

- Besplatna registracija (link se nalazi na lijevoj strani naslovne stranice pojedinačne dražbe i u prikazu pojedinačne dražbe)

- Registriraj se (link se nalazi na desnoj strani naslovne stranice u okviru prijavnog obrasca, pored linka 'Prijava', link se također nalazi i kod pojedinačne dražbe, u izborniku 'Aktualne javne dražbe' i u prozoru 'Zadnji razgledani predmeti')

- Kupi paket (link se nalazi u pojedinačnoj dražbi i to u tabeli i ispod tabele, ako pojedinačna dražba ima dodani prilog)

Korisnik ispuni potrebne registracijske podatke, među koje spada i odabir paketa, gdje korisnik na spuštajućem izborniku odabire svoj besplatni paket (Besplatni paket) ili plativi paket (paket Hrvatska, paket Slovenija, paket HR+SLO). Pri odabiru plativog paketa, korisniku su dolje prikazane države odnosno paketi koji su na raspolaganju. Pored svake države odnosno paketa u zagradi se nalazi također i cijena paketa. Nakon odabira određenog/ih paketa, korisnik odabire razdoblje svojeg/ih paketa klikom na padajući izbornik. Nakon odabira razdoblja paketa korisniku se ispod prikazuje potpuni i konačni izračun troškova kupovine. Korisnik odgovara za provjeru svoje narudžbe. Ako ustanovi da je u postupku došlo do greške, to može ispraviti klikom na 'Natrag' u svojoj internetskoj tražilici, povratkom na prethodnu stranicu i unosom odnosno odabirom ispravnih podataka. Nakon što pregleda narudžbu i iznos za plaćanje, korisnik odabire način plaćanja klikom na padajući izbornik. Korisnik može nastaviti s kupovinom tek nakon što pročita i složi se s ovim Općim uvjetima poslovanja. Korisnik klikom na odgovarajuće polje potvrde 'Registriraj se' potvrđuje da prihvaća ove Opće uvjete poslovanja. Program preusmjerava korisnika na ponuditeljevu stranicu plaćanja, gdje se kupovina zaključuje platnom transakcijom. U slučaju naknadnog plaćanja (uplatnicom ili u određenom roku po predaji narudžbe; na raspolaganju samo u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i u bilo kojoj drugoj državi, ako tako odluči ponuditelj), korisnik cijenu podmiruje naknadno.

2. Za registrirane korisnike: Kupovini se pristupa klikom na gumb 'Kupi paket', link se nalazi na gornjoj desnoj strani u prozoru na spuštajućem izborniku gdje je ispisano ime korisnika. Nakon toga pojavljuje se stranica kupovine. Korisniku se prikazuju države odnosno paketi koji su na raspolaganju. Pored svake države odnosno paketa, u zagradi je također konačna cijena. Nakon odabira određenog/ih paketa, korisnik odabire Razdoblje paketa klikom na padajući izbornik. Nakon odabira razdoblja paketa korisniku se ispod prikazuje potpuni i konačni izračun troškova kupovine. Korisnik odgovara za provjeru svoje narudžbe. Ako ustanovi da je u postupku došlo do greške, to može ispraviti klikom na 'Natrag' u svojoj internetskoj tražilici, povratkom na prethodnu stranicu i unosom odnosno odabirom ispravnih podataka. Nakon što pregleda narudžbu i iznos za plaćanje, korisnik odabire način plaćanja i nastavlja klikom na gumb 'Kupi paket'. Program preusmjerava korisnika na ponuditeljevu stranicu plaćanja, gdje se kupovina zaključuje platnom transakcijom. U slučaju naknadnog plaćanja (uplatnicom ili u određenom roku po predaji narudžbe; na raspolaganju samo u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i u bilo kojoj drugoj državi, ako tako odluči ponuditelj), korisnik cijenu podmiruje naknadno.

 7. Ugovor

Ugovor (o kupovini usluga) između korisnika i ponuditelja zaključuje se nakon što korisnik primi obavijest o uspješno obavljenoj narudžbi. U slučaju naknadnog plaćanja (uplatnicom ili u određenom roku po predaji narudžbe; na raspolaganju samo u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i u bilo kojoj drugoj državi, ako tako odluči ponuditelj), ugovor je zaključen nakon što ponuditelj potvrdi prijam korisnikove narudžbe elektronskom porukom, koju šalje na korisnikovu elektronsku adresu.

Zaključeni ugovor bit će pohranjen pri poduzeću, pristup njemu bit će moguć uz zahtjev kojeg će korisnik poslati na elektronsku adresu ponuditelja. Ugovor je moguće zaključiti na hrvatskom, slovenskom ili engleskom jeziku.

Ugovor (pretplatnički odnos) zaključuje se na određeno vrijeme, ovisno o trajanju pojedinačnog paketa. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora.

Ponuditelj za zaključivanje ugovora može upotrijebiti (unajmiti) treću osobu. Korisnik se slaže s prijenosom ugovornih odnosa na treću osobu.

Korisnik se slaže da sve možebitne predračune i račune za naručene ili kupljene usluge prima u elektroničkom obliku na korisničku e-adresu (email).

8. Platni uvjeti i način plaćanja

Pretplata se obračunava za čitavo razdoblje naručenog pristupa unaprijed.

Naručene usluge mogu se platiti na različite načine:

- kreditnom ili debitnom karticom

- PayPal

- naknadno putem predračuna ili računa odnosno bankovnim prijenosom (nakon prijema ponuditeljevog predračuna ili računa s potrebnim podacima) - ovo vrijedi samo za narudžbu korisnika iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i za bilo koje druge države, ako se tako odluči ponuditelj; rok plaćanja u tom slučaju je 3 dana od prijema predračuna ili računa.

Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom:
Plaćanje se može obaviti kreditnim ili debitnim karticama MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro, Activa i American Express.
Kako bi obavio transakciju, korisnik na ponuditeljevoj stranici plaćanja mora unijeti sljedeće podatke:
- broj kreditne/debitne kartice (bez razmaka, točki i crtice ili drugih znakova koji odvajaju znakove; primjer ispravnog unosa: 2321395477421676; primjer neispravnog unosa: 232 139547 742 1676);
- CVD - obično su to zadnje tri ili četiri brojke na poleđini kartice; i
- datum valjanosti kartice.
Klikom na gumb za potvrdu plaćanja, postupak kupovine je dovršen.

Plaćanje PayPal-om:
Kako bi obavio transakciju, korisnik na ponuditeljevoj stranici plaćanja mora odabrati kao način plaćanja PayPal. Klikom na gumb za potvrdu, program preusmjerava korisnika na PayPal stranicu plaćanja, gdje se kupovina zaključuje platnom transakcijom pod uvjetima i mogućnostima koje u određenom trenutku nudi PayPal.

Plaćanje putem uplatnice odnosno bankovnog prijenosa:
Korisnik je dužan podmiriti plaćanje u korist ponuditelja bez bilo kakvih odbitaka po dostavi predračuna ili računa. U slučaju kašnjenja plaćanja, korisnik je dužan platiti zatezne kamate po kamatnoj stopi u visini od 11% na godinu. Time nije isključeno provođenje sljedećih zahtjeva za nadomjestak štete iz razloga zakašnjenja. U slučaju zakašnjenja korisnik se obvezuje ponuditelju nadomjestiti nastale troškove za povrat duga i inkaso.

9. Dobava naručenih usluga

Ugovorni (pretplatnički) odnos za pristup plativim uslugama internetske stranice zaključuje se na određeno vrijeme, onako kako je to određeno u prvom stavku 6. točke ovih Općih uvjeta poslovanja.

Nakon zaključene kupovine ponuditelj korisniku omogućava pristup zakupljenom/im paketu/ima. Korisnik dobiva pristup naručenom/im paketu/ima tek nakon plaćanja istih. Nakon plaćanja korisnik može pristupiti naručenim paketima i svim objavljenim informacijama koje su uključene u naručeni paket.

Pristup i uporaba internetske stranice (kao i internetske trgovine) osigurani su 24 sata na dan i svaki dan u godini, osim u sljedećim slučajevima. Ponuditelj pridržava pravo na kraća zaustavljanja pristupu i uporabi internetske stranice radi tehničkih razloga održavanja i zamjene opreme. Ponuditelj također zadržava pravo na dulja zaustavljanja pristupu i uporabi internetske stranice, međutim u pravilu zadržava pravo da temeljem sumnje o zlorabama, koje znače povredu ovih Općih uvjeta poslovanja, ograniči ili prekine pristup i uporabu internetske stranice pojedinačnom korisničkom računu. Ponuditelj ne odgovara za možebitnu štetu, koja bi korisniku mogla nastati radi kvara ili prepreke pri funkcioniranju internetske stranice.

Zahtjevi u vezi možebitnih reklamacija rješavat će se u skladu sa Zakonom. Zahtjev mora biti u pismenom obliku i mora biti poslan ili običnom poštom (preporučeno) na adresu: Kliker d.o.o., Pucova ulica 9, 3000 Celje, ili na elektronsku adresu: [email protected]. Sve troškove povezane sa zahtjevom pokriva korisnik.

10. Isključenje od odgovornosti

Premda ponuditelj vjeruje da su podaci objavljeni na internetskoj stranici kvalitetni, pravilni i ažurni, ponuditelj ne osigurava aktualnosti, točnosti, potpunosti, pravilnosti ili uporabivosti sadržaja objavljenih na internetskoj stranici, niti pak preuzima odgovornost za štetu koja bi mogla nastati korisniku time što se pouzdao na objavljene sadržaje.

Ponuditelj ne osigurava funkcioniranje i dostupnost internetske stranice i ne preuzima odgovornost za štetu, koja bi mogla nastati korisniku jer nije bilo pristupa internetskoj stranici, ili ako ona nije funkcionirala odnosno ako su njene funkcije bile ometane. Ponuditelj će prema svojim najboljim mogućnostima pokušati savjetovati korisniku pri uporabi komunikacijskih uređaja.

Ponuditelj također ne odgovara za pristup drugim internetskim stranicama, povezanima s predmetnom internetskom stranicom i za materijale koji su na njoj objavljeni, uključujući i internetske stranice koje se oglašavaju na predmetnoj internetskoj stranici.

Sve ponude objavljene na internetskoj stranici neobvezujuće su i dragovoljne. Ponuditelj izričito pridržava pravo na promjenu ili ukidanje ponuđenih informacija, djelomične promjene sadržaja internetske stranice ili cjelokupne ponude, dodavanja ili brisanja, kao i na privremena ili stalna ukinuća internetske stranice. Ponuditelj isto tako izričito pridržava pravo na promjenu jezika internetske stranice u bilo koji drugi jezik (primjer: Internetska stranica s funkcijom počinje samo na engleskom jeziku).

Ponuditelj ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati na korisnikovoj strojnoj, programskoj i drugoj opremi prilikom njegove uporabe internetske stranice. Korisnik mora osigurati i pobrinuti se za odgovarajuću zaštitu (protuvirusnu zaštitu i sl.) opreme koju će koristiti pri pristupu i uporabi internetske stranice. Sam korisnik odgovoran je koristiti modeme, programsku opremu, druge uređaje i opremu te javnu komunikacijsku mrežu u skladu sa svim propisima, atestima, dozvolama itd. Ponuditelj osigurava odgovarajuću opremu samo na svojoj stranici i nikako nije odgovoran za bilo kakve nepravilnosti ili nezakonitosti koje bi nastale radi neodgovarajuće opreme ili ravnanja korisnika.

Registrirani korisnik se obvezuje da će svoj korisnički račun na internetskoj stranici i druge podatke, koje se koriste pri prijavi odnosno registraciji (korisničko ime, elektronska adresa i sl.), odgovarajuće zaštititi i čuvati ih kao poslovnu tajnu i da će ga koristiti samo jedna osoba. Korisnik je zakonski odgovoran ako zaporku odnosno druge podatke jedanput odnosno više puta koristi neovlaštena treća osoba. Korisnik je obvezan ponuditelja bez odlaganja obavijestiti u sumnji da njegov korisnički račun koristi neovlaštena osoba ili da su ti podaci neovlašteno otkriveni. Ponuditelj će odmah i besplatno korisniku dodijeliti pristup novom korisničkom računu i istodobno onemogućiti pristup starom korisničkom računu. Sve možebitne troškove koji bi mogli nastati radi (možebitne) zlorabe, snosi korisnik. Ponuditelj ne odgovara za štetu, do koje bi korisniku moglo doći uslijed neovlaštenoga otkrivanja ili uporabe podataka za registraciju odnosno prijavu.

11. Politika privatnosti

Ponuditelj se obvezuje da će sve podatke korisnika, koji se u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim propisima o zaštiti osobnih podataka ubrajaju u osobne podatke, štititi i njima raspolagati na načine i po postupcima određenima u Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ovih Općih uvjeta poslovanja.

Korisnik se slaže da ponuditelj može koristiti osobne podatke korisnika, koje korisnik prosljeđuje ponuditelju. Ponuditelj podatke korisnika može koristiti za obavještavanje korisnika o svojim uslugama te može korisniku prosljeđivati promidžbene poruke povezane s djelovanjem ponuditelja.

Korisnik od ponuditelja može bilo kada pismenom porukom, putem pošte ili na e-adresu [email protected] zatražiti da ponuditelj više ne koristi njegove osobne podatke za obavještavanja i/ili da osobne podatke korisnika izbriše iz svoje zbirke osobnih podataka.

12. Završne odredbe

Ako je neka od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja nedjelotvorna iz bilo kojeg razloga, ta nedjelotvornost neće utjecati na druge odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja. U takvom slučaju nedjelotvorna odredba smatrat će se nepostojećom i ovi Opći uvjeti poslovanja koristit će se bez te odredbe.

Za ove Opće uvjete poslovanja i za pravne odnose među korisnikom i ponuditeljem koristi se pravo Republike Slovenije i Europske unije.

Za rješavanje možebitnih sporova nadležan će biti sud u Celju, u Sloveniji.

Ovi Opći uvjeti poslovanja počinju vrijediti s danom 1.6.2015.

                            

 

                                                                                                          Kliker d.o.o.

Spremi ili ispiši

Naša stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva, nastavkom pregleda web stranice slažete se s korištenjem kolačića. Više informacija Zatvori